urednik

Video: Tomaž Merše o problematičnosti predloga Družinskega zakonika!

Oglejte si prispevek Tomaža Meršeta, staroste boja za pravice družin v Sloveniji, ki je v imenu društva Družinska pobuda v Državnem zboru opozoril na problematičnost predloga Družinskega zakonika. Vabljeni k ogledu!

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Video: Aleš Primc zavrnil sporni Družinski zakonik

Aleš Primc je v imenu stranke Glas za otroke in družine v pičlo dovoljenem času zelo argumentirano predstavil razloge za zavrnitev vladnega Družinskega zakonika. Vabljeni k ogledu!

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Video: Metka Zevnik o pasteh Družinskega zakonika!

Oglejte si iz srca podan nagovor Metke Zevnik, borke za pravice starih staršev in vnukov, ki je v imenu Združenja starih staršev opozorila na probleme predloga Družinskega zakonika. Vabljeni k ogledu!

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Izrojena levica – strahopetci, kršenje človekovih pravic in zatiranje drugačemislečih. Argumentov nobenih!

Izrojena levica (SMC, SD, DESUS in ZL) strahopetno beži od soočenja z zagovorniki družine in otrokovih pravic. V Državnem zboru je 7. 3. onemogočila vsakršen dialog. Polovica navadnih državljanov, ki se je seje udeležila, ni smela nič povedati, več ogorčenih ljudi sploh ni smelo v dvorano!

Sovoditeljema Gibanja z otroke in družine, Metki Zevnik in Alešu Primcu, so za predstavitev pripomb na obupno slabo pripravljen zakon s 300 členi namenili vsakemu vsega po deset minut. Poslanke in poslanci pa so lahko govorili neomejeno. Ampak te možnosti niso kaj prida izkoristili, ker večina o tem očitno nič ne ve. Na sejah zgolj glasujejo, kot jim naročijo. Obravnavo zakona z več kot 300 členi so po uvodnih besedah predstavnikov civilne družbe v večinoma enoumnem vzdušju opravili v nekaj urah, od katerih so velik del časa glasovali.

V vladnem Družinskem zakoniku ni dveh ključnih besed za družinsko srečo: LJUBEZEN in ZVESTOBA!

Gibanje za otroke in družine ter stranka Glas za otroke in družine sta vložila več kot 50 odlično strokovno pripravljenih in obrazloženih predlogov sprememb Družinskega zakonika.

Strokovnovno in argumentirano so v nedemokratično kratko odmerjenem času nasprotovanje vladnemu Družinskemu zakoniku izrazili še: Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude; Majda Ganzitti, predstavnica Sveta katoliških laikov, Helena Kregar, predstavnica Društva Katoliških pedagogov; Peter Zidar, predstavnik odraslih skavtov, dr. Janez Cerkovnik, predstavnik zavoda Božji otroci ter društva Družina in življenje; in Franci Donko, predstavnik stranke Glas za otroke in družine.

Zakaj je vladni Družinski zakonik slab?

– ker uvaja možnost posvojitve otrok v razmerja dveh moških, dveh žensk, dveh transseksualcev in dveh queerseksualcev,
– ker ne določa, da sta skrbna in ljubeča mama in oče otrokova največja korist,
– ker ne priznava zvestobe in ljubezni med staršema kot temelja odnosa med staršema in družine,
– ker starim staršem ne priznava, da so del razširjene družine,
– ker diskriminira stare starše, da so izključeni iz možnosti posvojitve vnukov,
– ker ne priznava pravic osebam s posebnimi potrebami,
– ker ne priznava spočetim nerojenim otrokom niti položaja otroka niti statusa družinskega člana,
– ker omogoča nenadzorovane in neutemeljene posege socialnih služb v družine,
– ker ohranja žaljivo poimenovanje rejništva in otroke, ki so vanj vključeni žaljivo imenuje rejence,
– ker ohranja monopole centrov za socialno delo,
– ker ne omogoča, da bi otrok spočet z biomedicinsko pomočjo izvedel za dedne bolezni svojih bioloških staršev,
– ker ne priznava staršem ustavne pravice, da vzgajajo otroke v skladu s svojim verskim in moralnim prepričanjem,
– ker omogoča prisilne medicinske ukrepe na otrokih, ne da bi starši imeli pravico do drugih strokovnih medicinskih mnenj v Sloveniji in tujini…

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Družinski zakonik: Tudi na račun družin si hoče izrojena levica polniti žepe

Namesto, da bi se denar namenjal neposredno družinam, posebej tistim v stiskah, se bo po vladnem predlogu Družinskega zakonika iz proračuna pretakala reka denarja k vsemogočim organizacijam in posameznikom. Poglejte, kako izrojena levica skrbi za svoje pristaše: 

“19. člen
(sredstva iz proračuna)

Če ni financiranje zagotovljeno na podlagi drugega zakona, Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za:
– izvajanje nalog iz resolucije iz 17. člena tega zakonika;
– delovanje sveta iz  18. člena tega zakonika;
– spremljanje in preučevanje stanja na področju družinske politike;
– usposabljanje s področja družinske politike;
– sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na področju družinske politike;
– sofinanciranje programov v podporo družini in za razvijanje pozitivnega starševstva;
– pripravo, medresorsko usklajevanje in izvajanje programov, ki so opredeljeni v resoluciji;
– dejavnosti humanitarnih, strokovnih in drugih društev ter organizacij, skladno z opredelitvami iz resolucije.”

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Družinski zakonik: Rejništvo naj se preimenuje v začasno nadomestno starševstvo

Poimenovanje »rejništvo« ni primerno in ga mnogi otroci, ki so ali so bili vključeni v to obliko varstva in vzgoje, razumejo kot nespoštljivo in žaljivo. Redukcija dejanske funkcije začasnega nadomestnega starševstva na »reditev« oz. »rejenje«, kar je v sodobni slovenščini izraz, ki se uporablja v živalskem in živinorejskem izrazoslovju, je izrazito neprimeren, nespoštljiv in žaljiv do vseh, ki so vanj vključeni. Zato v Gibanju za otroke in družine predlagamo preimenovanje v: začasno nadomestno starševstvo.

Besedna zveza »začasno nadomestno starševstvo« odraža funkcijo in namen te oblike varstva in vzgoje otrok. Funkcija te oblike varstva in vzgoje je, da otrok, za katerega mama in oče začasno ne moreta izvajati starševske skrbi, dobi začasno to varstvo in vzgojo v nadomestni družini. Funkcija nadomestnih dveh staršev je, da v vsakdanjem življenju in opravilih, nadomeščata mamo in očeta in pri tem, če imata svoje otroke, med svojimi otroki in otroki, ki sta jima nadomestna mama in oče, v času izvajanja dejavnosti začasnega nadomestnega starševstva ne delata razlik. Besedna zveza pomemben poudarek daje tudi začasni naravi te oblike varstva in vzgoje otroke, kar je glede na dosedanjo prakso izjemno pomembno, saj se je ta institut v mnogih primerih izvajal celo kot trajen.

V primeru, da bo ta predlog Gibanja za otroke in družine sprejet, se v celotnem zakonu beseda »rejništvo« nadomesti z besedno zvezo »začasno nadomestno starševstvo«, beseda »rejenec« z besedno zvezo »otrok v začasni nadomestni družini«, beseda “rejnik” z besedo »začasna nadomestna mama ali začasni nadomestni oče«, besedna zveza »rejniška dejavnost« z besedno zvezo »dejavnost začasnega nadomestnega starševstva«, besedna zveza “rejniška družina” z besedno zvezo »začasna nadomestna družina« v ustreznih slovničnih oblikah.

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Družinski zakonik: Nerojeni otroci naj imajo status otroka in družinskega člana

Spočeti nerojeni otrok je v naših družinah razumljen kot družinski član. Z njim se družina ukvarja, z njim živi, se z njim pogovarja, ga boža, njemu prilagaja svoje aktivnosti… Nerojeni otrok je družinsko dejstvo, tako kot vsak otrok v družini. Zato v Gibanju za otroke in družine predlagamo, da se nerojene otroke vključi v definicijo družine in otroka.

Dejstvo, ki nerojenega otroka loči od rojenega, je samo to, da še ni pokukal iz materničnega vratu. Da bi se izognili diskriminaciji spočetih nerojenih otrok, je nujno opredeliti, da so tudi nerojeni otroci del naših družin. V primeru opustitve opredelitve nerojenega otroka kot otroka in družinskega člana, bi šlo za zanikanje njihovega človeškega dostojanstva, ki jim pripada po naravi, ga priznava Ustava Republike Slovenije, Kazenski zakonik, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, drugi zakoni in mednarodni dokumenti.

 

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Družinski zakonik – treba je vztrajati: Poslanec DESUS Uroš Prikl se boji navadnih ljudi

Interes ljudi, da sodelujejo v razpravi o Družinskem zakoniku v Državnem zboru je velik. Vse več pa je znakov, da hočejo vladne stranke izrojene levice spet grobo vsiliti za veliko večino nesprejemljiv Družinski zakonik.

Uroš Prikl, predsednik pristojnega odbora za družino, v nasprotju s Poslovnikom Državnega zbora v teh dneh več prijavljenim na razpravo pošilja pismo, v katerem jih obvešča, da jim ne dovoli sodelovati na seji, ampak bi rad v Državnem zboru poslušal predvsem razprave elite – poslank in poslancev. Ti v večini o problematiki Družinskega zakonika nimajo pojma, kar so nazadnje dokazali ob zakonskem predlogu Gibanja za otroke in družine za spoštovanje pravic vnukov in starih staršev. Takrat poslanci vladne koalicije, vključno z njim, niso zmogli ene same strokovno argumentirane razprave.

51. člen Poslovnika DZ določa: “Na sejo delovnega telesa se lahko k obravnavi posameznih točk dnevnega reda povabijo predstavniki institucij, katerih delo je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, strokovnjaki in predstavniki zainteresirane javnosti, ki lahko na seji izjavijo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavani zadevi.

Pogumno se prijavljajmo še naprej – za otroke gre!

Obravnava zakona, ki bo 7.3. od 14.00 naprej, je edina možnost, ko imamo predstavniki različnih organizacij in navadni državljani možnost v Državnem zboru predstaviti naša stališča do predlogov zakonov. Vabim vas, da se, če želite v Državnem zboru predstaviti stališče, čimprej prijavite na sejo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide kot predstavnik/ca ene od organizacij, v katerih delujete in vaše delovanje posega na družinsko področje. To najlažje storite preko elektronske pošte na naslova:

—————-
gp@dz-rs.si, uros.prikl@dz-rs.si

Prilagamo osnutek dopisa, s katerim najavite svojo udeležbo na seji:

Spoštovani g. Uroš Prikl, predsednik Odbora za delo družino, socialne zadeve in invalide,

Spodaj podpisani ………………………… ………… vas obveščam, da želim v skladu s Poslovnikom Državnega zbora kot predstavnik ………………………… ………………………… ……. (navedite organizacijo, društvo…) sodelovati na seji odbora Državnega zbora, ki ga vodite, dne 7. 3. 2017 in sicer pri točki o predlogu Družinskega zakonika.

Za povabilo na sejo ter možnost, da predstavim naše stališče, se vam vnaprej lepo zahvaljujem.

ime in priimek

Gibanje za otroke in družine.si

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Zakaj je pomemben referendum?

– Na referendumu lahko zavrnemo slabe odločitve vlade!

– Referendum je zdravilo za samovoljo oblastne elite!

– Referendum je edina možnost, da odločamo, kako naj bo nekaj urejeno v državi ali občini!

– Zaradi strahu pred referendum pametna oblast vsaj malo posluša ljudi!

– V referendumski kampanji se soočijo argumenti in oblikuje večinsko stališče do pomembnih vprašanj!

– Na referendumu se ljudje povežemo v boju za skupno dobro proti eliti na oblasti!

– Referendum je odlično in pomembno demokratično orodje v rokah ljudi!

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By

Maščevanje sodelavcu 24kul.si: Franci Donko sodno preganjan, ker se bori za koroška dečka. Odziv Aleša Primca, predsednika Gibanja za otroke in družine

Simona Marko odvetnica centrov za socialno delo Velenje in Slovenj Gradec, ki sta zakrivila nepopravljivo krivico koroškima dečkoma toži Francija Donka. 

Socialni delavec Franci Donko se je nesebično javno zavzel za vrnitev koroških dečkov starima staršema, sedaj pa ga odvetnica, ki je na sodiščih izgubila vse primere v zvezi s koroškima dečkoma, toži, da jo je razžalil! Prizade naj bi jo s člankom na 24kul.si: Odvetnica Simona Marko, Gabi Čačinovič Vogrinčič in Anja Kopač Mrak izigravajo odločitev Vrhovnega sodišča in zadržujejo dečka stran od starih staršev.

Najbolj so jo razžalile dokazano resnične besede: “Kljub jasni sodbi Vrhovnega sodišča, da gre v zadevi koroških dečkov za nezakonite postopke CSD, njihova odvetnica Simona Marko še vedno zagovarja nečloveški odvzem vnučkov, za katerega ni pravnega in človeškega opravičila. V izjavi za medije je ponovno zmotno zatrjevala, da ugotovljena kršitev pravice do družinskega življenja babici nima zveze s koristjo otrok. Odvetnica, ki ne priznava sodbe VS, niti prakse ESČP in konvencije pravic otrok do nepretrgane vzgoje, je žalostna priča stanja v socialnem skrbstvu in opomin za vse odvetniške kolege, ki zaradi zaslužka, prestiža in svojega mesta v družbi kršijo temeljna načela prava in teptajo načelo pravičnosti.

Odziv Aleša Primca, predsednika Gibanja za otroke in družine, katerega viden član je tudi Franci Donko: “Franci Donko je žrtev izrojene elite. Sodno preganjanje našega sodelavca in prijatelja Francija Donka je maščevalen napad odvetnice, ki podpira znašanje socialnih služb v Velenju in Slovenj Gradcu nad nemočnima koroškima dečkoma in starima staršema. Pred sodiščem bi morala sedeti ona, njeni pajdaši iz centrov za socialno delo Velenje in Slovenj Gradec ter Anja Kopač Mrak, ki so naredili in še delajo nepopravljivo škodo koroškima dečkoma. Ima državni denar od umazanega posla proti koroškima dečkoma in njunima starima staršema ter podporo vladajočih strank izrojene levice. Očitno so pijani od moči in mislijo, da lahko delajo, kar hočejo. Borci za človekove pravice so bili vedno trn v peti in napadani s strani izrojenih elit. Žal je tudi to Slovenija. Vendar, Slovenija so tudi pokončni in pogumni ljudje, ki nosimo svobodo v srcu in se upiramo ter bomo premagali oblastni pritidružinski teror ter teror njihovih odvetniških plačancev. Francija Donka v Gibanju za otroke in družine v našem skupnem boju za pravico v primeru koroških dečkov popolnoma podpiramo in mu bomo stali ob strani.

Posted in Novice in arhiv dogodkov | By